Coaching-Eigen-Wijs | Alida Bos | 06-11392223

Privacy Policy

Coaching-Eigen-Wijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coaching-Eigen-Wijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Coaching-Eigen-Wijs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om mijn diensten uit te kunnen voeren), geslacht,  geboorteplaats, geboortedatum, adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde opleidingen (nodig voor inschrijving en facturatie). Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van de belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende zeven jaar bewaard. Ik bied alle cliënten en bezoekers van mijn website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Coaching-Eigen-Wijs of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Verstrekking aan derden

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de dienstverlening (coaching), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact met u worden opgenomen over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt. De gegevens die u aan mij geeft zal ik nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaartermijn

Coaching-Eigen-Wijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
  • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
  • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is mede afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Ik verzamel op dit moment geen gegevens (middels cookies) voor onderzoek..

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of de website aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.